Uživatel Uživatel: nepřihlášen | Přihlásit se | Registrace | Ztracené hesloČesky CZ  English EN  Polska PL
Kategorie zboží
 
Užitečné informace
E-mail 
Telefon +420 602 320 104
Převzetí zboží Převzetí zboží
Zásilková služba České pošty
Osobní převzetí zákazníkem
Platba za zboží Platba za zboží
Dobírkou
Bankovním převodem
Platební kartou on-line
 
košík je prázdný.
 
Akce
 
Nejprodávanější
 
Zprávy

Žádné zprávy.

 

Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení
 
Tyto obchodní podmínky platí pro internetový obchod AIRHELI-SHOP. Podmínky upravují práva a povinnosti prodávajícího - tj. firmy Lumír Němec ADAS a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží). 

Ceny v internetovém obchodu jsou aktuální ceny v Kč včetně DPH pro koncového zákazníka. Ceny jsou smluvní.

Uvede-li kupující při registraci/objednávce svůj e-mail, bude automaticky informován o přijetí objednávky elektronickou poštou na uvedené adrese.
Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, zejména platnou výši ceny objednaného zboží v příslušném množství (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou na internetových stránkách a na stránce potvrzení a odeslání objednávky.
 
Zpětný odběr baterií, akumulátorů a elektrozařízení
 
Jsme zaregistrováni v systému plnicím povinost zpětného odběru baterií, akumulátorů a elektrozařízení. Převzetí ke zpětnému odběru lze provést od 8 do 16 hodin na základě e-mailové nebo telefonické domluvy.
 
OSVĚDČENÍ zpětného odběru akumulátorůOSVĚDČENÍ zpětného odběru elektrozařízení
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem odeslání závazné objednávky. Prodávající si může vyžádat dodatečné potvrzení objednávky kupujícím. Potvrzení o přijetí objednávky je odesíláno e-mailem. Případné nesrovnalosti řešte zasláním e-mailu na adresu Obecné informace nebo telefonicky na tel.:  +420 602 320 104.
 
Zrušení objednávky

Zrušení objednávky ze strany prodávajícího je možné z technických důvodů, náhlé změny nákupních cen nebo jiných nepředvídatelných okolností apod. O důvodech zrušení objednávky a možných řešeních bude zákazník neprodleně vyrozuměn formou e-mailu.

Dodací a platební podmínky

Místem plnění je sídlo (bydliště) nebo místo podnikání kupujícího uvedené v objednávce. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny.

Prodávající dodá zboží neprodleně, zpravidla do sedmi pracovních dnů po doručení platné objednávky do jeho elektronické schránky a jejím potvrzení. V případě nemožnosti dodržení tohoto termínu, např. z technických důvodů, nepředvídatelných okolností apod., bude termín dodávky dohodnut se zákazníkem individuálně.

Kupní cena zboží je splatná v hotovosti - při převzetí dobírky, nebo bezhotovostně. Zboží, které je objednáno "na dobírku" se hradí v hotovosti dopravci při předání zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů, dle aktuálního ceníku České pošty:
 • pokud lze zásilku poslat jako dopis tj. např. do ceny 500 Kč, pohybuje se cena dobírky kolem 80 Kč,
 • cena dobírky formou balíku vychází nejčastěji kolem 100 Kč,
 • dobírka zboží, které se je nutno posílat jako křehké, se pohybuje kolem 120 Kč.
Informace o tomto způsobu platby je uvedena na přepravním listu včetně celkové částky s DPH. Přepravní list slouží zároveň jako doklad o zaplacení.

V případě úhrady kupní ceny včetně ceny přepravy předem bankovním převodem je platba provedena na účet prodávajícího. V takovém případě bude zboží (bez dobírky) expedováno po obdržení platby v plné výši objednávky.
 
Vrácení zboží a odstoupení od kupní smlouvy

Zákazník má právo vrátit zboží (tj. odstoupit od kupní smlouvy) bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Lhůta pro vrácení zboží začíná běžet dnem doručení zboží zákazníkovi. 
Zboží bude přijato zpět za těchto podmínek:
 1. Zboží musí být schopné dalšího prodeje, neporušené a v původním obalu. Veškerá poškození snižující hodnotu zboží budou promítnuta do snížení množství peněžních prostředků vrácených kupujícímu.
 2. Zákazník musí odeslat zboží spolu s kopií útržku z dobírkové nebo balíkové složenky běžnou balíkovou přepravou (odeslání na dobírku není akceptováno), nebo kopií dokladu doručeného se zbožím.
Peníze za zboží budou vráceny bez zbytečného prodlení do 14 dnů včetně výše nejnižšího poštovného nabízeného Českou poštou. Za způsob dodání se dle Občanského zákoníku nepovažuje osobní převzetí a povinnost vracet poštovné se na tento způsob převzetí zboží nevztahuje.
 
Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy musí obsahovat následující náležitosti:

- Adresát (podnikatel - jméno a příjmení/obchodní firma, adresa sídla a případně faxové číslo a e-mailová adresa podnikatele):
- Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)
- Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
- Adresa spotřebitele/spotřebitelů
- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
- Datum
(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte

Reklamace

Reklamovat lze pouze zboží zakoupené u prodávajícího. Koncový zákazník není povinen předat zboží prodávajícímu v originálním balení a je povinen udat také důvod reklamace. Standardní záruka na produkty prodávané prodávajícím je 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Dodavatel se zavazuje dodržovat záruční lhůty garantované výrobcem. Záruční lhůta začíná běžet datem uvedeném na dodacím listu. Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 kalendářních dní ode dne uplatnění reklamace.

Kupující má právo na výměnu bezvadného zboží z důvodu chybně stanovené velikosti. V takovém případě kupující zašle na vlastní náklady zboží zpět prodávajícímu, který mu neprodleně zašle nové zboží na vlastní náklady.

Ochrana osobních údajů

 I.Základní ustanovení

 • Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Lumír Němec, IČ 18455301 se sídlem U Dílen 3213 ,Ostrava Martinov. (dále jen: „správce“).
 • Kontaktní údaje správce jsou :

      Lumír Němec

      U Dílen 3213,Ostrava-Martinov

      email: info@airheli-shop.cz

      telefon: 602 320 104

 • Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 II.Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 • Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 • Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 III.Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1.Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2.Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

3.Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 IV.Doba uchovávání údajů

1.Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle po dobu nezbytně nutnou, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2.Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 V.Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1-Příjemci osobních údajů jsou osoby - externí účetní, přepravce, portál-Heureka a externí firma pro správu www stránek.

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.

2-Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci

 VI.Vaše práva

1.Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2.Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 VII.Podmínky zabezpečení osobních údajů

 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména vhodným antivirovým programem, zaheslovanými PC a uzamykatelným uložištěm pro data v písemné podobě.
 • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 VIII.Závěrečná ustanovení

 • Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 
 • Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.
Závěrečná ustanovení

Prodávající a kupující jsou vázáni příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, Zákona na ochranu spotřebitele a Zákona na ochranu osobních údajů, 
© 2020  AIRHELI-SHOPVšechna práva vyhrazena | Tisknout stránku | Nahoru